Psychologiczne aspekty wysokiej wrażliwości człowieka. Kierunek Zarządzanie II stopnia w Lubelskiej Akademii WSEI

Kurs dotyczący zarządzania osobami wysoko wrażliwymi będzie realizowany jako nowy element modułu Kompetencje Menedżerskie na kierunku Zarządzanie II stopnia. Włączenie tego tematu jako modyfikacja i doskonalenie programu kształcenia, jest zgodne z regulacjami dotyczącymi efektów uczenia się Polskiej Ramy Kwalifikacji. Zgodnie z zapisami dotyczącymi charakterystyk uniwersalnych, absolwent studiów poziomu VII PRK powinien pogłębiać swoją wiedzę w ramach dyscyplin pokrewnych, komplementarnych do dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości w ramach dziedziny nauk społecznych. W związku z tym w ramach nowego kursu studenci poznają kluczowe zagadnienia jednej z najnowszych koncepcji, powstałej na gruncie psychologii (Wrażliwość Przetwarzania Sensorycznego), która może być pomocna w doskonaleniu umiejętności interpersonalnych oraz zarządzaniu zespołami przez menedżerów. Znajomość zagadnień dotyczących rozpoznawania cech osób wysoko wrażliwych, specyfiki ich zachowań oraz dyskusja nad pragmatyką tworzenia optymalnego środowiska pracy dla tych osób może dać rezultat w postaci zwiększonej efektywności pracy menedżerów i zespołów jakimi kierują.
Pierwsze zajęcia ze studentami rozpoczną się w maju 2023!